Ymateb I her

Mae dyfodol seiber yn cychwyn yma

Bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn rhyddhau potensial Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan greu cyflenwad o’r radd flaenaf o gynhyrchion seiberddiogelwch newydd, busnesau twf uchel, a thalent â sgiliau technegol.

Rydyn ni ar genhadaeth…

I drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiberddiogelwch blaenllaw yn y DU.

Erbyn 2030, byddwn yn

Creu mwy na 25 o gwmnïau twf uchel

Denu mwy na £20m mewn buddsoddiad ecwiti preifat

Hyfforddi fwy na 1,500 o bobl gyda sgiliau seiberddiogelwch

Sut y byddwn yn ei wneud

Arloesi a arweinir gan her

Byddwn yn gweithio gyda’r llywodraeth, busnesau a’r sector cyhoeddus i fynd drwy heriau arloesi sy’n cael eu harwain gan y farchnad – ac yna ysgogi datblygiad cyflym o atebion newydd, arloesol. Bydd y rhain wedi’u teilwra’n dynn i alw’r diwydiant ac yn ddeniadol i fuddsoddwyr ecwiti preifat.

Deori busnesau

Byddwn yn paru crewyr datrysiadau ag entrepreneuriaid yn rhaglen ddeori Sefydliad Alacrity, gan adeiladu tîm o amgylch yr arloeswr, a darparu cefnogaeth a gwasanaethau iddynt raddfa gyflym.

Byddwn yn cydleoli’r tîm ag ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd â phrofiad o gynhyrchu a dilysu datrysiadau seiberddiogelwch ar welyau prawf o safon fyd-eang. Bydd gan dimau le i gydweithio yn Tramshed Tech – ochr yn ochr â busnesau bach a chanolig seiber a digidol presennol.

Creu gweithlu medrus

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu cymysgedd o raglenni hyfforddi ymarferol, gan ddarparu ar gyfer gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch presennol, graddedigion diweddar, a’r rhai sy’n edrych am newid gyrfa. Byddwn yn darparu’r sgiliau i gefnogi nid yn unig y clwstwr Seiberddiogelwch, ond clystyrau blaenoriaeth eraill fel FinTech a MedTech hefyd.

Arloesedd

Clwstwr

Sgiliau

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth seiber?

Mae’r diwydiant seiberddiogelwch mor amrywiol â’r problemau y mae’n ceisio’u datrys. P’un a ydych am gadw pobl yn ddiogel ar-lein, datblygu systemau trafnidiaeth lân, neu harneisio technolegau fel AI i dynnu ffrithiant allan o’n bywydau cymhleth, mae arloesedd seiberddiogelwch yn mynd i fod yn rhan greiddiol o’r ateb.

Mae gyrfaoedd mewn seiberddiogelwch yn amrywiol hefyd. Mae’r diwydiant yn mynd i fod angen pobl o bob cefndir, ac sydd ag amrywiaeth o sgiliau a diddordebau. Felly beth bynnag sydd gennych chi, mae’n debygol y bydd swydd mewn seiber i chi.

Ein dull unigryw

Rydym yn cydgysylltu cynlluniau strategol â seilwaith ffisegol o amgylch arloesi seiberddiogelwch. Credwn fod ein cyfuniad o ddatblygu sgiliau ymarferol, deori busnes a chyflymu cynnyrch ar draws diwydiant ac academia yn unigryw yn y DU.

Drwy adeiladu màs critigol o weithgarwch, gyda chyflawni llwyddiannus, byddwn yn denu buddsoddiad cenedlaethol a rhyngwladol i’r rhanbarth, gyda buddion economaidd i’n partneriaid, cyllidwyr, a’r gymuned ehangach.

Pwy sy'n cymryd rhan

Partneriaid

Grŵp Rheoli Gweithredol

 • Professor Pete BurnapCyfarwyddwr Hyb Arloesedd Seiber
 • Andy DodgeRheolwr Busnes a Phartneriaethau - Hyb Arloesedd Seiber
 • Karis DunfordRheolwr Swyddfa - Hyb Arloesedd Seiber
 • Louise HarrisPrif Swyddog Gweithredol - TramShed Tech
 • Sharan JohnstonePennaeth Seiber, Prifysgol De Cymru
 • Adrian SuttonCyfarwyddwr Masnachol – Hyb Arloesedd Seiber
 • Matthew TurnerPennaeth Gweithrediadau – Hyb Arloesedd Seiber
 • Wil WilliamsPrif Swyddog Gweithredol - Alacrity Foundation

Grŵp Cynghori

 • Gwyneth AndersonLlywodraeth Cymru
 • Alex BaxendaleCGI
 • Leanne ConnorThales/NDEC
 • Stuart CriddlePwC
 • John DaviesCyber Wales
 • Bradley FinnDSIT
 • Matthew MorganJacobs
 • Ed ParkinsonAngel Invest Network
 • Damon RandsPureCyber
 • Craig ReadThales
 • Matilda RhodeAirbus
 • Neil SandfordLlywodraeth Cymru
 • Sarah SmithBanc Datblygu Cymru
 • Emyr ThomasBAE
 • Richard TobuttPartneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
 • Josh WalterOsney Capital

Grŵp Goruchwylio

 • Nick Sturge MBEOmnigenix (Cadeirydd)
 • Eileen BrandrethPrifysgol Caerdydd
 • Louise BrightPrifysgol De Cymru
 • Paul ChichesterCanolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol
 • Rhodri Evans PwCPwC
 • Carl GriffithsBanc Datblygu Cymru
 • Michael GrovesLlywodraeth Cymru
 • Louise HarrisTramShed Tech
 • Chris HilbourneThales
 • Kevin Jones
 • Colan MehaffeyPrifddinas-Ranbarth Caerdydd
 • Dr Emma Philpott MBEIASME
 • Professor Roger WhittakerPrifysgol Caerdydd
 • Wil WilliamsAlacrity Foundation

Pam ni?

Trwy’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cael eu cydnabod gan Lywodraeth y DU am ragoriaeth mewn ymchwil, arloesedd ac addysg seiberddiogelwch. Mae gennym hefyd bartneriaid diwydiant cryf – Airbus, CGI a Thales – yn ogystal â chysylltiadau cryf ag ysgolion a cholegau ar draws y rhanbarth.

Mae Sefydliad Alacrity wedi sefydlu rhaglenni entrepreneuriaeth ac adeiladu menter, tra bod Tramshed Tech yn fan cydweithio blaenllaw a chymuned gychwynnol yn y rhanbarth, gyda chwmnïau seiberddiogelwch ar safleoedd ac ymrwymiad i dyfu menter sy’n cael ei gyrru gan dechnoleg a seiber-fentrau.

Gadewch i ni siarad

Rydym eisiau clywed oddi wrth:

Entrepreneuriaid

P’un a oes gennych chi syniad yr hoffech chi ei roi i’r farchnad, neu os ydych chi’n llawn egni a brwdfrydedd dros ddatrys problemau seiberddiogelwch, rydyn ni eisiau clywed oddi wrthych chi.

Cysylltwch

Busnesau

A oes gennych chi broblem seiberddiogelwch yn eich sefydliad na allwch chi ddod o hyd i'r dechnoleg neu'r broses gywir i'w datrys? Neu ydych chi angen pobl â sgiliau seiber i sicrhau bod eich sefydliad yn ddiogel? Gallwn ni helpu.

Cysylltwch

Seiber fanteision y dyfodol

Mae galw mawr am sgiliau ymarferol mewn seiberddiogelwch ym mhob math o sefydliadau. Mae gennym rai rhaglenni sgiliau rhagorol eisoes yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn gwybod y gall pobl ddod o hyd i seiberddiogelwch yn dipyn o ddirgelwch. Dyna lle gallwn ni helpu.

Cysylltwch

Gadewch i ni siarad

P’un a ydych yn arloeswr gyda syniad da yr hoffech fynd ag ef i’r farchnad, yn fusnes sefydledig sydd â diddordeb mewn gosod heriau neu lunio gweithgareddau sgiliau, neu os ydych am wybod mwy am gyfleoedd hyfforddi sydd ar ddod, rydym am glywed gennych.

cyberinnovationhub@cardiff.ac.uk

Ymunwch â ni ar ein taith

Byddwch y cyntaf i glywed am heriau arloesi newydd a chyfleoedd hyfforddi.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n polisi preifatrwydd. polisi preifatrwyddy . Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp.