Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefannau https://canolfanarloeseddseiber.cymru/ ac https://cyberinnovationhub.wales.

Ariennir yr Hyb Arloesedd Seiber gan Lywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Y partneriaid yn yr Hyb Arloesedd Seiber yw Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Sefydliad Alacrity a TramShed Tech.

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan BIC Innovation ar ran yr Hyb Arloesedd Seiber. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau gan ddefnyddio offer trydydd parti
 • chwyddo mewn hyd at 300% heb golli testun oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio rhaglenni darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni fydd y testun yn ail-lifo i mewn i un golofn wrth newid maint ffenestr y porwr
 • ni allwch newid maint y bwlch rhwng llinellau o destun neu rhwng geiriau
 • nid oes gapsiynau gan fideos sy’n cael eu ffrydio’n fyw
 • efallai y bydd yn anodd llywio rhai o’n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • ni allwch neidio i’r prif gynnwys wrth ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

Hefyd, rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Adborth a manylion cyswllt

Os oes angen i chi gael gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel ar ffurf PDF hygyrch, mewn print bras, mewn fformat hawdd ei ddeall, fel recordiad sain neu mewn Braille:

E-bost: CyberInnovationHub@caerdydd.ac.uk

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn saith diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd wrth ddefnyddio’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os cewch unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

E-bost: CyberInnovationHub@caerdydd.ac.uk

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (‘y rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon ar sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth ynghylch Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae BIC Innovation, ar ran yr Hyb Arloesedd Seiber, yn ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 y Canllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (WCAG) oherwydd y rhestr isod o ddiffygion cydymffurfio.

 • Efallai na fydd gan nifer fach o fotymau gynnwys testun gweladwy
 • Nid yw nifer fach o elfennau angor yn cynnwys dolenni
 • Nid yw un ffurflen we yn cynnwys label ffurflen weladwy

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai delweddau ddewis testun amgen, felly ni all pobl sy’n defnyddio rhaglen darllen sgrin gyrchu’r wybodaeth. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.1 (cynnwys nad yw’n destun).

Rydym yn bwriadu ychwanegu dewisiadau testun amgen ar gyfer pob delwedd erbyn mis Medi 2022. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.

Mae dolenni o fewn bloc penodol o gynnwys, er y gellir clicio arnynt, yn cynnwys elfen gyswllt heb briodoledd href. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 2.4.4 WCAG 2.1 (diben dolen (mewn cyd-destun)).

Mae un ffurflen we yn cynnwys mewnbwn nad yw’n cynnwys label ffurf gweladwy. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 2.4.6 WCAG 2.1 (penawdau a labeli).

Llywio a chael mynediad at wybodaeth

Nid oes unrhyw ffordd i hepgor y cynnwys ailadroddus ym mhennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn ‘neidio i’r prif gynnwys’).

Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud yn anoddach gweld y cynnwys.

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Mae’n anodd llywio rhai o’n ffurflenni rhyngweithiol gan ddefnyddio bysellfwrdd. Er enghraifft, oherwydd bod rhai rheolyddion ffurflen heb dag ‘label’.

Byddwn yn gwneud asesiad arall pan fydd y contract cyflenwyr yn cael ei adnewyddu, sy’n debygol o fod ym mis Ionawr 2023.

Cynnwys nad yw’n dod o dan y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ddogfennau PDF gyda gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gael mynediad at ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ni ddarparu ein gwasanaethau. Nid oes unrhyw ddogfennau o’r fath ar y wefan hon.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at fideos sy’n cael eu ffrydio’n fyw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio rhag bodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Yn dilyn lansiad y wefan hon, byddwn yn cynnal profion hygyrchedd pellach ac yn diweddaru’r datganiad hwn.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 5 Ebrill 2023.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.