Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Datrysiadau wedi'u teilwra gan y diwydiant

Yn yr Hyb Arloesedd Seiber, rydym yn deall bod busnesau heddiw yn wynebu bygythiadau seiber sy’n esblygu’n barhaus a all amharu ar weithrediadau, peryglu data sensitif, a niweidio enw da. P'un a ydych yn gwmni gweithgynhyrchu, yn sefydliad sector cyhoeddus, yn sefydliad ariannol, yn gynhyrchydd bwyd a diod, yn ddarparwr gofal iechyd, neu'n gwmni newydd ym maes technoleg, mae eich gweithrediadau a'ch data unigryw yn eich gwneud yn dargedau posibl ar gyfer ymosodiadau seiber. Dyna pam mae ein gwasanaethau wedi'u teilwra i fynd i'r afael ag anghenion penodol eich diwydiant.

Pa fath o sefydliadau sy’n agored i fygythiadau seiber?

  • Efallai y byddwch yn cadw cronfa ddata cwsmeriaid fawr gyda gwybodaeth bersonol adnabyddadwy a manylion ariannol. Mae diogelu'r data sensitif hwn yn hanfodol i gynnal ymddiriedaeth cwsmeriaid.

  • Efallai eich bod yn ymwneud ag ymchwil a datblygu blaengar. Gall yr eiddo deallusol gwerthfawr hwn fod yn brif darged i seiberdroseddwyr sydd am werthu'r wybodaeth ar y we dywyll.

  • Efallai y byddwch yn gweithredu seilwaith hanfodol, megis gweithfeydd pŵer, systemau cludo, a chyfleusterau gofal iechyd. Mae'r gwasanaethau hanfodol hyn yn denu bygythiadau seiber gyda'r nod o amharu ar weithrediadau ac achosi anhrefn eang.

  • Efallai eich bod yn ymwneud â manwerthu ar-lein ac yn wynebu'r risg o ddwyn data cardiau talu. Mae seiberdroseddwyr yn aml yn targedu llwyfannau e-fasnach i ddwyn gwybodaeth cwsmeriaid neu gynnal trafodion anawdurdodedig.

  • Efallai y byddwch yn gweithio'n agos gydag asiantaethau'r llywodraeth ac yn agored i risgiau seiberddiogelwch ychwanegol. Gall ymosodiadau seiber yn erbyn y cyflenwyr hyn beryglu data sensitif y llywodraeth, amharu ar weithrediadau’r llywodraeth, a thanseilio diogelwch cenedlaethol.

  • Efallai bod gennych weithrediadau byd-eang a bod cadwyni cyflenwi helaeth yn fwy agored i fygythiadau seiber. Mae natur ryng-gysylltiedig y busnesau hyn yn cynyddu'r arwyneb ymosod posibl ar gyfer seiberdroseddwyr.

Sut alla i gymryd rhan?

Arloesedd a yrrir gan her Gosodwch Her

Rydym yn ymroddedig i fynd i’r afael â heriau seiber y byd go iawn a wynebir gan fusnesau fel eich un chi. Trwy ein rhaglen fenter a arweinir gan her, rydym yn mynd ati i chwilio am yr heriau masnachol a wynebir yn eich diwydiant. Trwy gyflwyno’ch problem, mae gennych gyfle i gydweithio ag entrepreneuriaid seiber a chaffael yr ateb i ddatrys eich problem yn effeithlon.

Trwy gymryd rhan yn ein rhaglen fentro a arweinir gan her, byddwch yn dod yn rhan annatod o’r daith i arloesi seiber. Gyda’n gilydd, rydym yn llunio’r llwybr tuag at ddyfodol mwy sicr a gwydn i’ch busnes. Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i gyfrannu at atebion arloesol a datrys eich heriau seiber gydag effeithlonrwydd ac arbenigedd. Partnerwch gyda’r Hyb Arloesedd Seiber heddiw!

Gosod Her

Uwchsgiliwch eich tîm Cyrsiau hyfforddi cryno wedi'u teilwra i uwchsgilio'ch gweithlu

A yw eich sefydliad yn wynebu heriau wrth ddod o hyd i’r set sgiliau seiber iawn ymhlith eich gweithwyr? Neu efallai bod angen dealltwriaeth ddyfnach, ymarferol o seiberddiogelwch ar eich gweithlu presennol? Peidiwch ag edrych ymhellach, gan fod gan yr Hyb Arloesedd Seiber yr ateb perffaith i chi!

Peidiwch â gadael i’r diffyg arbenigedd seiber ddal eich busnes yn ôl. Mae ein cyrsiau hyfforddi cryno yn darparu ffordd gyfleus ac effeithlon i uwchsgilio eich gweithlu mewn seiberddiogelwch. Cysylltwch â ni heddiw i drafod sut y gallwn lunio cwrs hyfforddi sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anghenion eich tîm. Gyda’n gilydd, byddwn yn arfogi’ch gweithwyr â’r wybodaeth angenrheidiol a’r profiad ymarferol i lywio’r dirwedd seiber, sy’n newid yn barhaus, yn hyderus.

Grymuswch eich tîm i lwyddo gyda datrysiadau hyfforddi wedi’u teilwra’r Hyb Arloesedd Seiber.

Uwchsgilio eich tim
Bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn rhyddhau potensial Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan greu cyflenwad o’r radd flaenaf o gynhyrchion seiberddiogelwch newydd, busnesau twf uchel, a thalent â sgiliau technegol.

About Pam ni?

Trwy’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cael eu cydnabod gan Lywodraeth y DU am ragoriaeth mewn ymchwil, arloesedd ac addysg seiberddiogelwch. Mae gennym hefyd bartneriaid diwydiant cryf – Airbus, CGI a Thales – yn ogystal â chysylltiadau cryf ag ysgolion a cholegau ar draws y rhanbarth.

Mae Sefydliad Alacrity wedi sefydlu rhaglenni entrepreneuriaeth ac adeiladu menter, tra bod Tramshed Tech yn fan cydweithio blaenllaw a chymuned gychwynnol yn y rhanbarth, gyda chwmnïau seiberddiogelwch ar safleoedd ac ymrwymiad i dyfu mentrau sy’n cael eu gyrru gan dechnoleg a seiber.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni weithio i drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiberddiogelwch blaenllaw yn y DU
Ein Cenhedaeth

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.