Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Meithrinwch eich tîm …

Uwchsgiliwch eich arbenigwyr seiber a dewiniaid technoleg gyda chyrsiau cryno pwrpasol na fyddant yn costio'r ddaear. Grymuswch eich tîm gyda rhaglenni hyfforddi pwrpasol blaengar, wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer busnesau sefydledig, waeth beth fo'u maint neu ddiwydiant. Mae ein datrysiadau hyfforddi wedi'u teilwra yn darparu ar gyfer eich anghenion seiber penodol ac yn cynnig cyfle unigryw i uwchsgilio'ch tîm gyda'r datblygiadau diweddaraf mewn seiberddiogelwch.

Gyda’n datrysiadau hyfforddi wedi’u teilwra, rydym yn darparu dadansoddiad bwlch sgiliau pwrpasol ac yna’n dylunio rhaglenni hyfforddi sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’ch anghenion sgiliau seiber.

Felly, os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i’r set sgiliau seiber iawn yn y bobl rydych chi’n eu cyflogi, neu os oes angen dealltwriaeth ddyfnach ac ymarferol ar eich gweithlu presennol o seiberddiogelwch, cysylltwch â ni.

Siaradwch â ni am ddadansoddiad bwlch sgiliau pwrpasol a hyfforddiant ar gyfer eich busnes

Beth yw'r manteision?

Wrth i ddiogelwch data ddod yn fwyfwy hanfodol yn nhirwedd ddigidol heddiw, mae'n hanfodol cydnabod gwerth hirdymor buddsoddi yn sgiliau seiberddiogelwch eich tîm. Buddsoddwch yn nyfodol seiber eich tîm...

Atebion wedi'u Teilwra

Mae ein rhaglenni hyfforddi yn gwbl addasadwy, gan sicrhau bod pob sesiwn yn cyd-fynd yn union â gofynion seiber eich sefydliad. Gyda’r hyblygrwydd i ddewis modiwlau penodol, mae eich tîm yn derbyn hyfforddiant sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’u meysydd arbenigedd ac yn eu grymuso i fynd i’r afael â heriau seiber y byd go iawn yn effeithiol.

Arbenigedd profedig

Mae partneru â ni yn golygu ymddiried yn natblygiad eich tîm i sefydliadau sydd â hanes profedig o ddarparu hyfforddiant ymarferol. Wedi’i gyflwyno ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru – y ddau yn enwog am eu haddysg flaengar mewn seiberddiogelwch, gan ddarparu sylfaen gref ar gyfer twf a llwyddiant eich tîm.

Hyfforddiant Perthnasol ac Ymarferol

Mae ein hyfforddiant pwrpasol yn sicrhau bod eich staff yn cael hyfforddiant perthnasol ac ymarferol i ddiogelu eich asedau hanfodol yn effeithiol. Gan ddysgu oddi wrth y gorau yn y diwydiant, bydd eich staff yn elwa o arbenigedd gweithwyr proffesiynol blaenllaw. Bydd y profiad ymarferol a’r mewnwelediadau byd go iawn a rennir gan ein hyfforddwyr yn ysbrydoli’ch tîm i ragori yn eu rolau seiber.

Dysgu Cryno

Mae ein dull hyfforddi cryno yn cynnig ateb sy’n gweddu’n berffaith i’r cyflogwr a’u gweithlu. Trwy gyflwyno gwybodaeth mewn pyliau byr â ffocws, gall gweithwyr ymgysylltu heb gael eu gorlethu. Mae ein hymagwedd hyblyg nid yn unig yn cynyddu cyfraddau cadw ond hefyd yn integreiddio dysgu’n ddi-dor i amserlenni prysur.

 

 

Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch Rydym ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch.

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn cael eu darparu ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, y ddau wedi’u hachredu gan ACE-CSE (Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch). Gyda hanes profedig o ddarparu hyfforddiant ymarferol, mae’r sefydliadau urddasol hyn ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch.

Mae ein cyrsiau’n cynnig amgylchedd dysgu eithriadol sy’n meithrin sgiliau ymarferol a phrofiad byd go iawn, gan baratoi eich tîm ar gyfer heriau sy’n esblygu’n barhaus yn yr oes ddigidol.

Mae partneriaeth yr Hyb Arloesedd Seiber gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn sicrhau eich sefydliad o hyfforddiant o’r ansawdd uchaf, gyda chefnogaeth etifeddiaeth o ragoriaeth mewn addysg seiber

Rhai enghreifftiau o'r modiwlau hyfforddi sydd ar gael...

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiberddiogelwch (Hanfodion)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Seiberddiogelwch drwy Ddyluniad (Hanfodion)

Hyd: 2 ddiwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Diogelwch Systemau Rheoli Diwydiannol (Hanfodion)

Hyd: 2 ddiwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiberddiogelwch (Canolradd)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Seiberddiogelwch drwy Ddyluniad (Canolradd)

Hyd: 3 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Diogelwch Systemau Rheoli Diwydiannol (Canolradd)

Hyd: 3 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Grantiau ac Ariannu

Mae cyfleoedd ariannu a grantiau amrywiol ar gael yng Nghymru i gefnogi unigolion i gael mynediad at gyrsiau hyfforddi a gwella eu setiau sgiliau.

Mae rhaglen gyllido ReAct Plus yn achubiaeth i unigolion sydd wedi wynebu colli swydd neu ddiweithdra o fewn y 12 mis diwethaf. Wedi’i weinyddu gan Cymru’n Gweithio, nod y cynllun hwn yw cefnogi unigolion rhwng 18 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae’r cyllid yn talu am gost cyrsiau hyfforddi, gan alluogi’r rhai sy’n eu derbyn i ennill sgiliau newydd a hybu rhagolygon cyflogadwyedd.

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer ReAct Plus

I fod yn gymwys ar gyfer cymorth ReAct+ rhaid i chi fod yn 18+ oed ac yn byw yng Nghymru gyda hawl i fyw a gweithio yn y DU a naill ai:

 • Ar hyn o bryd o dan hysbysiad diswyddo ffurfiol, neu
 • Wedi’ch diswyddo neu’n ddi-waith yn y 12 mis diwethaf, neu
 • Rhwng 18-24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, gallwch archwilio’r cyrsiau hyfforddi amrywiol sydd ar gael a gwneud cais am gyllid drwy raglen ReAct Plus. Mae’n bosibl y gallwch gael cyllid ReAct+ i helpu i dalu costau ein cyrsiau hyfforddi.

Darganfod mwy

Mae menter Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn cynnig cyfle unigryw i unigolion sy’n byw yng Nghymru sy’n dymuno dilyn cyrsiau rhan-amser tra’n cydbwyso cyfrifoldebau presennol. Nod y rhaglen yw hwyluso trawsnewidiadau gyrfa a galluogi unigolion i ennill cymwysterau gwerthfawr mewn sectorau blaenoriaeth.

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer PLA

 • Yn byw yng Nghymru
 • Awydd i ennill sgiliau a chymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth
 • 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr fodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 • Cyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig), yn ennill llai na’r incwm canolrifol
 • Gweithio ar gontract dim oriau
 • Wedi’i gyflogi fel staff asiantaeth
 • Mewn perygl o golli swydd
 • Troseddwr ar ryddhad diwrnod

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau trwy’r PLA, edrychwch ar y rhestr o gyrsiau i weld a all y cwrs ddefnyddio cyllid PLA.

Darganfod mwy

Mae’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg yn fenter ariannu strategol sydd â’r nod o uwchsgilio’r gweithlu yng Nghymru i fodloni gofynion diwydiannau amrywiol. Mae’n targedu datblygiad sgiliau digidol uwch ac yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â bylchau sgiliau mewn sectorau blaenoriaeth, gan gynnwys Digidol, Allforio, Peirianneg a Gweithgynhyrchu, Creadigol, a Thwristiaeth a Lletygarwch.

Cymhwysedd a Meysydd a Gefnogir ar gyfer Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Mae’r rhaglen ariannu wedi’i chynllunio’n bennaf i gynorthwyo busnesau i uwchsgilio eu staff, gan ganolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 • Datblygu sgiliau digidol uwch
 • Mynd i’r afael â heriau sgiliau sy’n gysylltiedig ag allforio
 • Pontio bylchau sgiliau yn y Sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu
 • Gwella sgiliau yn y Sector Creadigol
 • Llenwi prinder sgiliau yn y Sector Twristiaeth a Lletygarwch

Gall cyflogwyr ac unigolion sy’n ceisio cyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddi yn y meysydd penodol hyn gael mynediad at wybodaeth fanwl am gymhwysedd a gweithdrefnau ymgeisio yn: https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglen-sgiliau-hyblyg

Darganfod mwy

Rwy’n gyffrous iawn i weld Hyb Arloesedd Seiber yn cynnig uwchsgilio seiber cryno, gan fod seiber yn faes mor gyffrous a byrlymus i weithio ynddo. Yn ystod fy rhaglen yng Nghaerdydd cefais fy nhrochi mewn dysgu trwy ddull ymarferol, ymarferol wedi caniatáu i mi ddysgu llawer yn gyflymach. Ar ôl fy astudiaethau, roeddwn i’n teimlo’n hyderus ac yn ei chael hi’n hawdd cofio’r deunydd oherwydd fy mod wedi’i brofi trwy wneud, yn hytrach na darllen. Mae hyn wedi parhau yn fy rôl newydd yn Airbus fel peiriannydd ar eu rhaglen i raddedigion, lle gallaf gymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau datblygu a chynllunio.

Graduate Engineer at Airbus Esther Pearson Peiriannydd Graddedig yn Airbus

Astudiaeth Achos Bŵt-camp Graddedigion Mentro

Mae graddedigion Mentro yn rhannu eu hethos gyda’r Hyb Arloesedd Seiber i leoli’r bobl iawn yn y lle iawn ar yr amser iawn. I’r perwyl hwn, maent wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu bŵt-camp tair wythnos ar gyfer graddedigion STEM newydd i roi cwrs cryno dwys mewn Seiberddiogelwch iddynt.

Mae’r bŵtcamp yn cwmpasu dysgu damcaniaethol, cymhwysiad ymarferol, ac arweiniad gan gyflogwyr lleol ar raddfa fawr i’w paratoi i ddilyn gyrfa mewn seiber. Mae’r bŵtcamp yn dechrau gyda digwyddiad rhwydweithio, fel y gall y cyfranogwyr ddod i adnabod y dysgwyr eraill, hyfforddwyr yr Hyb Arloesedd Seiber (HAS) a chwrdd ag uwch dimau’r ddau gwmni. Dros y deng niwrnod nesaf, bydd y garfan yn gweithio gyda’n hyfforddwyr Seiber arbenigol yn ymdrin ag ystod eang o bynciau o seiber sylfaenol i hacio moesegol a rheoli digwyddiadau. Mae yna hefyd sawl gweithdy a seminar a gynhelir gan gynrychiolwyr o Admiral, Alacrity, PwC, WCRC a Wales & West Utilities. Ar ddiwedd y bŵtcamp, mae pob cyfranogwr yn cael y cyfle i ddangos yr hyn y maent wedi’i ddysgu mewn asesiad cyfweliad ffug gyda’n panel o arbenigwyr yn y diwydiant. Bydd Graddedigion Menter a’r HAS yn gweithio i sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael eu paru â’r cynrychiolydd diwydiant mwyaf priodol, yn seiliedig ar eu sgiliau allweddol a’u diddordebau maes.

Astudiaeth achos Hyfforddiant Athrawon mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd

Mae Hyb Arloesedd Seiber yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd i ddarparu hyfforddiant Seiber i arweinwyr technegol mewn ysgolion. Bydd y cwrs hwn yn cael ei ledaenu ar draws y flwyddyn ysgol a’i nod yw grymuso athrawon gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i helpu i amddiffyn ysgolion lleol rhag ymosodiadau seiber a chyflwyno gwersi ar thema seiber yn hyderus ym mhob rhan o’u darpariaeth cwricwlwm.

 

Yn gynllun peilot ar gyfer 2023/24 i ddechrau, mae’r HAS yn gobeithio sicrhau bod y cynllun hwn ar gael i lawer mwy o ysgolion ar draws y rhanbarth.

Dysgwch am Sgiliau a Hyfforddiant yn yr Hyb Arloesedd Seiber

Skills

Ymunwch â ni heddiw a dyrchafu parodrwydd seiberddiogelwch eich busnes

Gadewch inni arfogi’ch tîm â’r wybodaeth a’r arbenigedd i fynd i’r afael â heriau seiber sy’n esblygu’n barhaus yn y byd modern.

Cysylltwch heddiw!

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.