Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Datblygwch eich sgiliau entrepreneuraidd

Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr seiber i ymuno â'n rhaglen. Mae arnom angen pobl â chymorth datblygu masnachol, cynnyrch a/neu feddalwedd i fod yn rhan o'r rhaglen adeiladu menter. Bydd eich sgiliau yn creu'r fenter o amgylch y syniad, yn adeiladu masnachadwyedd ac yn ysgogi llwyddiant.

Darganfyddwch am ein Rhaglen Adeiladu Menter

Ymunwch â thîm Angerdd dros ddatrys problemau?

Ydych chi’n unigolyn brwdfrydig ac egnïol sydd ag angerdd am ddatrys problemau? Efallai y bydd y daith gychwyn yn addas i chi.

Gwyddom y gall y syniad o ddechrau eich busnes eich hun fod yn frawychus. Efallai nad oes gennych unrhyw syniad sut y byddai’n gweithio.

Dyna pam rydyn ni yma. Cysylltwch a byddwn yn siarad â chi i’ch tywys drwy’r broses.

Cysylltwch

Ydy’r daith gychwyn yn addas i chi?

  • Angerdd dros Ddatrys Problemau: Ydych chi'n unigolyn brwdfrydig ac egnïol gydag angerdd am ddatrys problemau cymhleth?

  • Meddyliwr Arloesol: A oes gennych chi feddylfryd creadigol ac arloesol, bob amser yn chwilio am atebion newydd i heriau cymhleth?

  • Chwaraewr Tîm Cydweithredol: Ydych chi'n gweithio orau mewn tîm, yn mwynhau rhannu gwybodaeth, a datrys problemau ar y cyd?

  • Ysbryd Entrepreneuraidd: A oes gennych ysgogiad entrepreneuraidd, yn cofleidio menter, ac yn cymryd risgiau wrth geisio atebion arloesol?

  • Dysgwr Parhaus: Ydych chi'n angerddol am ddysgu a hunan-wella i aros ar y blaen yn y dirwedd sy'n datblygu'n gyflym?

  • Hyblyg a Dyfeisgar: Allwch chi weithio'n effeithlon gydag adnoddau cyfyngedig, gan groesawu ystwythder a dyfeisgarwch i gyflawni nodau?

  • Meddylfryd Cychwyn: Y gallu i ffynnu mewn amgylchedd cychwyn cyflym a chyfnewidiol, gan addasu'n gyflym i ofynion sy'n esblygu?

  • Cyfathrebwr Effeithiol: A oes gennych sgiliau cyfathrebu cryf i gyfleu cysyniadau cymhleth i randdeiliaid amrywiol?

  • Ymrwymiad ac Ymroddiad: A ydych chi'n cael eich ysgogi gan gyfrannu at lwyddiant y tîm cychwyn a'i fentrau hirdymor?

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn borth i daith entrepreneuraidd lewyrchus ym maes seiberddiogelwch.

Sut gallwn i elwa o ymuno â busnes newydd ym maes seiberarloesedd?

Dysgu a Thwf Carlam

Mae ymuno â busnes newydd yn cynnig cyfle heb ei ail ar gyfer dysgu carlam a thwf personol. Mewn amgylchedd deinamig ac ystwyth, rydych chi’n agored i ystod eang o brosiectau heriol, sy’n eich galluogi i ddatblygu set sgiliau amrywiol yn gyflym. Gyda hierarchaeth gyfyngedig, mae aelodau tîm yn aml yn ymgymryd â rolau lluosog, gan eich galluogi i gael profiad ymarferol mewn amrywiol agweddau ar seiberddiogelwch. Mae’r trochi hwn mewn datrys problemau yn y byd go iawn yn meithrin datblygiad sgiliau cyflym ac yn adeiladu meddylfryd entrepreneuraidd.

Gwneud Effaith Wirioneddol

Mae busnesau newydd yn gyfle unigryw i chi gael effaith wirioneddol o’r diwrnod cyntaf. Fel rhan o dîm bach, mae eich cyfraniadau yn dylanwadu’n uniongyrchol ar lwyddiant y cwmni. Mae’r ymdeimlad hwn o berchnogaeth a chyfrifoldeb yn rhoi ymdeimlad dwfn o foddhad a chyflawniad. Mae diwylliant cychwyn busnes yn annog arloesedd a chreadigedd, gan roi’r rhyddid i chi gynnig a gweithredu syniadau. Gall gweld eich ymdrechion yn cael eu trosi i ddatblygiadau byd go iawn fod yn hynod werth chweil a boddhaus.

Ffynnu mewn Amgylchedd Dynamig a Chyffrous

I’r rhai sy’n ffynnu mewn lleoliadau cyflym a chyffrous, gall ymuno â busnes newydd fod yn fywiocaol. Mae’r dirwedd seiberddiogelwch sy’n newid yn barhaus yn gofyn am allu i addasu a meddwl yn gyflym, gan eich cadw’n ymgysylltu ac yn llawn cymhelliant. Mae natur gydweithredol tîm cychwyn busnes yn creu amgylchedd sy’n ysgogi ac yn bleserus. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i weithio gydag arweinwyr gweledigaethol, arbenigwyr diwydiant, a darpar fuddsoddwyr, gan ddarparu cyfleoedd rhwydweithio heb eu hail a all siapio eich gyrfa yn y dyfodol.

Deilliodd fy mhenderfyniad i ymuno â’r rhaglen Hyb Arloesedd Seiber o ddyhead hirsefydlog i sefydlu fy nghwmni fy hun. Mae’r rhaglen yn rhoi ystod o offer a dulliau gwerthfawr i chi adeiladu busnes newydd llwyddiannus gan roi mwy o siawns i chi lwyddo. Cyn y rhaglen, roedd gen i wybodaeth seiber gyfyngedig iawn ond o fewn dim ond pythefnos roeddwn i’n cael sgyrsiau gydag arbenigwyr yn y diwydiant seiber ac er syndod, gallwn eu deall! Mae’r rhaglen yn wych – o ryngweithio ag arbenigwyr diwydiant seiber ac academaidd i amsugno doethineb gan sylfaenwyr ysbrydoledig, a heb sôn am y cyngor amhrisiadwy gan bobl sydd wedi bod yno ac wedi’i wneud! Ni allwn ei argymell yn fwy i ddarpar entrepreneuriaid.

Ewan Deeley Sylfaenydd CIH

Mewn 12 mis gallech fod yn rhedeg eich busnes eich hun. Beth ydych chi'n aros amdano?

Cysylltwch!

Y Rhaglen Adeiladu Menter

Mae Rhaglen Adeiladu Menter yr Hyb Arloesedd Seiber yn cynnig cyfle i ymatebwyr her llwyddiannus gymryd rhan mewn rhaglen fagu gynhwysfawr 12 mis. Mae’r rhaglen hon, sy’n cael ei rhedeg gan Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd, sydd ag enw da, yn anelu at roi’r sgiliau a’r arweiniad angenrheidiol i gyfranogwyr i greu busnes hyfyw sydd â datrysiad seiberddiogelwch sy’n barod ar gyfer y farchnad.

Trwy bartneriaethau strategol a mentoriaeth arbenigol, caiff timau eu harwain trwy gamau datblygu hanfodol, gan gynnwys syniadaeth, datblygu cynnyrch, profi, marchnata, a chynhyrchu refeniw. Mae’r ymagwedd ymarferol yn sicrhau bod cyfranogwyr yn cael gwybodaeth a phrofiad ymarferol, gan osod y sylfaen ar gyfer taith entrepreneuraidd lwyddiannus.

Rydym yn cefnogi syniadau pobl ag arbenigedd maes seiber, ac entrepreneuriaid â gwybodaeth fasnachol, i gydweithio a chymryd sbarc cysyniad i fenter fasnachol gyflawn o fewn 12 mis, a fydd yn tyfu ac yn ehangu i ddatrys problemau seiber lleol, ond hefyd yn masnachu ar draws y byd.

Drwy baru pobl â syniadau arloesol ar sut i ddatrys heriau seiber, â thimau ar y rhaglen entrepreneuriaeth yn Sefydliad Alacrity, mae digon o gydbwysedd rhwng set sgiliau technoleg, seiber, masnachol a busnes i helpu i greu cwmni hyfyw.

Fel rhan o’r rhaglen arloesi, bydd cyfranogwyr yn derbyn cyflog misol o £1,500 i helpu gyda chostau byw a chostau cysylltiedig â rhaglen. Mae’r cymorth ariannol hwn yn galluogi aelodau’r tîm i ymgolli’n llwyr yn y daith entrepreneuraidd heb faich cyfyngiadau ariannol uniongyrchol.

Yn ogystal, mae ymuno â’r rhaglen yn agor drysau i gyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr ym Mhrifysgol Caerdydd a’r ecosystem dechnoleg ehangach trwy TramShed Tech. Mae cyfranogwyr yn cael mynediad at arbenigedd ymchwil, profiadau magu, a gofod ffisegol yn TramShed Tech a Sefydliad Alacrity, gan feithrin amgylchedd cydweithredol ar gyfer arloesi a thwf.

Drwy gydol y rhaglen, mae timau’n elwa ar gymorth amhrisiadwy gan bartneriaid yn y diwydiant. Mae hyn yn sicrhau bod hyfywedd y farchnad yn parhau i fod ar flaen y gad yn y broses ddatblygu, gan gynyddu’r tebygolrwydd o ganlyniadau busnes llwyddiannus.

Mae ymdrechion parhaus y Hyb Arloesedd Seiber i ddylunio a gweithredu gwelyau prawf seiberddiogelwch yn adeilad arloesol Sbarc|Spark yn cyflwyno cyfleoedd ychwanegol ar gyfer profi a dilysu datrysiadau seiberddiogelwch yn y byd go iawn. Trwy ddefnyddio’r adnoddau a’r arbenigedd hyn, mae cyfranogwyr yn cael mantais gystadleuol yn y dirwedd seiberddiogelwch, gan eu paratoi ar gyfer llwyddiant yn y farchnad.

Rhaglen Adeiladu Menter

Darganfod mwy am ein Rhaglen Adeiladu Menter

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.