Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Hyfforddiant a Sgiliau

Mae galw mawr am sgiliau ymarferol mewn seiberddiogelwch ym mhob math o sefydliadau. Mae gennym rai rhaglenni sgiliau rhagorol eisoes yn y rhanbarth, ond rydym hefyd yn gwybod y gall pobl ganfod seiberddiogelwch yn dipyn o ddirgelwch. Dyna lle gallwn ni helpu.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau uwchsgilio ymarferol i bobl ar wahanol gamau yn eu gyrfa. Bydd y cyrsiau'n fyr, sy'n golygu y gellid eu cymryd gyda'r nos, ar benwythnosau a thros gyfnodau byr o amser i gyd-fynd â phatrymau gwaith cyflogwyr ac anghenion yr unigolyn.

Angen help i benderfynu ar y cwrs gorau i chi? Cysylltwch!

Hanfodion

Os ydych chi'n newydd i seiber neu newydd ddechrau ar eich gyrfa seiber, yna dyma'r cyrsiau sydd wedi'u cynllunio ar eich cyfer chi. Ddim yn siŵr pa un sydd orau i chi? Cysylltwch a byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i'r cwrs cywir i'ch cefnogi i gyflawni eich nodau.

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiberddiogelwch (Hanfodion)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Seiberddiogelwch drwy Ddyluniad (Hanfodion)

Hyd: 2 ddiwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Diogelwch Systemau Rheoli Diwydiannol (Hanfodion)

Hyd: 2 ddiwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Diogelwch Cwmwl (Cloud) (Hanfodion)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Diogelwch Rhwydwaith (Hanfodion)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Diogelwch Diweddbwynt (Hanfodion)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Dim

Canolradd

Os ydych chi'n datblygu eich gyrfa seiber, yna dyma'r cyrsiau sydd wedi'u cynllunio ar eich cyfer chi. Ddim yn siŵr pa un sydd orau i chi? Cysylltwch a byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i'r cwrs cywir i'ch cefnogi i gyflawni eich nodau.

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiberddiogelwch (Canolradd)

Hyd: 1 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Seiberddiogelwch drwy Ddyluniad (Canolradd)

Hyd: 3 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Diogelwch Systemau Rheoli Diwydiannol (Canolradd)

Hyd: 3 diwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Diogelwch Rhwydwaith (Canolradd)

Hyd: 2 ddiwrnod | Sgiliau/gwybodaeth angenrheidiol: Hanfodion

Dod yn fuan!

Rheoli Digwyddiad a Pharhad Busnes (Canolradd)

Dod yn fuan!

Hacio Moesegol, Technegau, ac Ymateb i Ddigwyddiad (Canolradd)

Darganfod mwy

Grantiau ac Ariannu

Mae cyfleoedd ariannu a grantiau amrywiol ar gael yng Nghymru i gefnogi unigolion i gael mynediad at gyrsiau hyfforddi a gwella eu setiau sgiliau.

Mae rhaglen gyllido ReAct Plus yn achubiaeth i unigolion sydd wedi wynebu colli swydd neu ddiweithdra o fewn y 12 mis diwethaf. Wedi’i weinyddu gan Cymru’n Gweithio, nod y cynllun hwn yw cefnogi unigolion rhwng 18 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae’r cyllid yn talu am gost cyrsiau hyfforddi, gan alluogi’r rhai sy’n eu derbyn i ennill sgiliau newydd a hybu rhagolygon cyflogadwyedd.

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer ReAct Plus

I fod yn gymwys ar gyfer cymorth ReAct+ rhaid i chi fod yn 18+ oed ac yn byw yng Nghymru gyda hawl i fyw a gweithio yn y DU a naill ai:

 • Ar hyn o bryd o dan hysbysiad diswyddo ffurfiol, neu
 • Wedi’ch diswyddo neu’n ddi-waith yn y 12 mis diwethaf, neu
 • Rhwng 18-24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, gallwch archwilio’r cyrsiau hyfforddi amrywiol sydd ar gael a gwneud cais am gyllid drwy raglen ReAct Plus. Mae’n bosibl y gallwch gael cyllid ReAct+ i helpu i dalu costau ein cyrsiau hyfforddi.

Darganfod mwy

Mae menter Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn cynnig cyfle unigryw i unigolion sy’n byw yng Nghymru sy’n dymuno dilyn cyrsiau rhan-amser tra’n cydbwyso cyfrifoldebau presennol. Nod y rhaglen yw hwyluso trawsnewidiadau gyrfa a galluogi unigolion i ennill cymwysterau gwerthfawr mewn sectorau blaenoriaeth.

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer PLA

 • Yn byw yng Nghymru
 • Awydd i ennill sgiliau a chymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth
 • 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr fodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 • Cyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig), yn ennill llai na’r incwm canolrifol
 • Gweithio ar gontract dim oriau
 • Wedi’i gyflogi fel staff asiantaeth
 • Mewn perygl o golli swydd
 • Troseddwr ar ryddhad diwrnod

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau trwy’r PLA, edrychwch ar y rhestr o gyrsiau i weld a all y cwrs ddefnyddio cyllid PLA.

Darganfod mwy

Mae’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg yn fenter ariannu strategol sydd â’r nod o uwchsgilio’r gweithlu yng Nghymru i fodloni gofynion diwydiannau amrywiol. Mae’n targedu datblygiad sgiliau digidol uwch ac yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â bylchau sgiliau mewn sectorau blaenoriaeth, gan gynnwys Digidol, Allforio, Peirianneg a Gweithgynhyrchu, Creadigol, a Thwristiaeth a Lletygarwch.

 

Cymhwysedd a Meysydd a Gefnogir ar gyfer Rhaglen Sgiliau Hyblyg

 

Mae’r rhaglen ariannu wedi’i chynllunio’n bennaf i gynorthwyo busnesau i uwchsgilio eu staff, gan ganolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 

Datblygu sgiliau digidol uwch

Mynd i’r afael â heriau sgiliau sy’n gysylltiedig ag allforio

Pontio bylchau sgiliau yn y Sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Gwella sgiliau yn y Sector Creadigol

Llenwi prinder sgiliau yn y Sector Twristiaeth a Lletygarwch

Gall cyflogwyr ac unigolion sy’n ceisio cyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddi yn y meysydd penodol hyn gael mynediad at wybodaeth fanwl am gymhwysedd a gweithdrefnau ymgeisio isod. https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglen-sgiliau-hyblyg

Darganfod mwy

Astudiaeth Achos Bŵt-camp Graddedigion Mentro

Mae graddedigion Mentro yn rhannu eu hethos gyda’r Hyb Arloesedd Seiber i leoli’r bobl iawn yn y lle iawn ar yr amser iawn. I’r perwyl hwn, maent wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu bŵt-camp tair wythnos ar gyfer graddedigion STEM newydd i roi cwrs cryno dwys mewn Seiberddiogelwch iddynt.

Mae’r bŵtcamp yn cwmpasu dysgu damcaniaethol, cymhwysiad ymarferol, ac arweiniad gan gyflogwyr lleol ar raddfa fawr i’w paratoi i ddilyn gyrfa mewn seiber. Mae’r bŵtcamp yn dechrau gyda digwyddiad rhwydweithio, fel y gall y cyfranogwyr ddod i adnabod y dysgwyr eraill, hyfforddwyr yr Hyb Arloesedd Seiber (HAS) a chwrdd ag uwch dimau’r ddau gwmni. Dros y deng niwrnod nesaf, bydd y garfan yn gweithio gyda’n hyfforddwyr Seiber arbenigol yn ymdrin ag ystod eang o bynciau o seiber sylfaenol i hacio moesegol a rheoli digwyddiadau. Mae yna hefyd sawl gweithdy a seminar a gynhelir gan gynrychiolwyr o Admiral, Alacrity, PwC, WCRC a Wales & West Utilities. Ar ddiwedd y bŵtcamp, mae pob cyfranogwr yn cael y cyfle i ddangos yr hyn y maent wedi’i ddysgu mewn asesiad cyfweliad ffug gyda’n panel o arbenigwyr yn y diwydiant. Bydd Graddedigion Menter a’r HAS yn gweithio i sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael eu paru â’r cynrychiolydd diwydiant mwyaf priodol, yn seiliedig ar eu sgiliau allweddol a’u diddordebau maes.

Astudiaeth Achos Hyfforddiant Athrawon mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd

Mae Hyb Arloesedd Seiber yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd i ddarparu hyfforddiant Seiber i arweinwyr technegol mewn ysgolion. Bydd y cwrs hwn yn cael ei ledaenu ar draws y flwyddyn ysgol a’i nod yw grymuso athrawon gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i helpu i amddiffyn ysgolion lleol rhag ymosodiadau seiber a chyflwyno gwersi ar thema seiber yn hyderus ym mhob rhan o’u darpariaeth cwricwlwm.

 

Yn gynllun peilot ar gyfer 2023/24 i ddechrau, mae’r HAS yn gobeithio sicrhau bod y cynllun hwn ar gael i lawer mwy o ysgolion ar draws y rhanbarth.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.