Ymateb I her

Ymateb I her

Cefndir yr her

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda’r nod o drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o glystyrau seiberddiogelwch mwyaf blaenllaw’r DU erbyn 2030.  Un o’n hamcanion yw creu mwy na 25 o gwmnïau twf uchel a, chan weithio’n agos gyda’n partneriaid diwydiannol, y rhaglen her hon yw ein ffordd allweddol o gyflawni’r amcan hwnnw.  Ein nod yw gweithio gyda busnesau a’r sector cyhoeddus i annog heriau arloesi a arweinir gan y farchnad – ac yna datblygu datrysiadau newydd, arloesol yn gyflym. Yr amcan yw teilwra’r rhain yn ofalus i alwadau’r diwydiant fel eu bod yn ddeniadol i fuddsoddwyr ecwiti preifat.

Byddwn yn paru ymatebwyr her ag entrepreneuriaid yn rhaglen ddeori Sefydliad Alacrity, gan adeiladu tîm o amgylch yr ymatebwr her, a rhoi cymorth a gwasanaethau iddo i’w alluogi i dyfu’n gyflym.  Bydd gan dimau fynediad i ymchwilwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae gan yr ymchwilwyr hyn brofiad o gynhyrchu a dilysu datrysiadau seiberddiogelwch ar fyrddau profi o safon fyd-eang. Bydd gan dimau hefyd ofod cydweithio yn Tramshed Tech – ochr yn ochr â BBaChau seiber a digidol presennol.  Y nod cyffredinol yw i’r timau hyn ddod yn fusnesau newydd ar ddiwedd y rhaglen 12 mis.

Rydym yn falch o lansio ein her gyntaf un.  Rydym yn chwilio am arloeswyr sydd â datrysiadau posibl i’r heriau a nodir isod.

Manylion yr her

Rydym am nodi, datblygu ac arddangos datrysiadau arloesol yn y meysydd a amlinellir isod.  Mae’r meysydd her wedi’u dewis i gyd-fynd yn fras â heriau a nodwyd gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol fel deialog barhaus, yn awgrymu eu bod yn bwysig i’n partneriaid yn y diwydiant..  Byddem yn gofyn i chi feddwl am yr heriau a sut y gallech ddatrys problem benodol sy’n ymwneud â’r meysydd hyn.  Mae’r meysydd her fel a ganlyn:

  • Technoleg weithredol
  • Diogelu BBaChau a dinasyddion
  • Ymateb i ddigwyddiad ar gyfer BBaChau a dinasyddion
  • Amgryptio IoT diwydiannol

Galwad i Weithredu

Rydym yn chwilio am syniadau i fynd i’r afael â’r meysydd her seiberddiogelwch a nodir uchod.

Rhestrir y pynciau isod:

Lansio galwad yr her Dydd Gwener 3 Mawrth 2023
Digwyddiad briffio ar-lein Dydd Iau 23 Mawrth 2023, 1400-1500 amser DU.
Galwad yr her yn cau Hanner dydd (BST) ar 24 Ebrill 2023
Hysbysu’r ymgeiswyr 1 Mai 2023
Prosiectau yn dechrau Mehefin 2023
Prosiectau yn dod i ben Mehefin 2024

* Nodwch y gallai’r dyddiadau newid * 

Defnyddiwch y ffurflen i ymateb i’r Alwad i Weithredu, y ceir dolen iddi isod. Mae gan ymatebwyr yr opsiwn o ymateb gan ddefnyddio’r ffurflen destun neu uwchlwytho fideo pum munud fideo sy’n amlinellu eu cynnig.  Datblygwyd set o nodiadau cyfarwyddyd i helpu ymatebwyr, ac maent ar gael yma.

https://forms.office.com/e/sA2771EGey

Yn unrhyw un o’r prosiectau, mae angen syniadau arnom y gellir eu datblygu a’u profi’n gyflym gyda’r potensial i’w tyfu a’u defnyddio ledled y DU dros y misoedd nesaf. 

Yn dilyn y dyddiad cau, bydd yr ymatebion yn cael eu hasesu gan banel o bartneriaid yr Hyb Arloesedd Seiber i bennu addasrwydd a hyfywedd posibl ar gyfer y farchnad.  Os oes angen, gellir trefnu cyfweliadau ag ymatebwyr her.

Os yn llwyddiannus, bydd ymatebwyr her yn cael eu gwahodd i ymuno â rhaglen arloesi’r Hyb Arloesedd Seiber.  Bydd y rhaglen hon, sy’n cael ei rhedeg gan Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd, yn eich partneru â thîm gyda’r nod o greu busnes hyfyw gyda datrysiad sy’n barod ar gyfer y farchnad.  Mae’r rhaglen ddeori yn para 12 mis a bydd disgwyl i chi fod wedi’ch lleoli yn rhanbarth Caerdydd tra byddwch ar y rhaglen.  I gynorthwyo gyda chostau, cynigir cyflog o £1,500 y mis.  Bydd y rhaglen yn eich tywys drwy syniadaeth, datblygu a phrofi cynnyrch, marchnata a chynhyrchu refeniw.

Drwy gydol y rhaglen bydd gennych fynediad at arbenigedd ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, profiad deori Sefydliad Alacrity a’r ecosystem dechnoleg ehangach trwy TramShed Tech.  Bydd timau’n gallu cael mynediad i ofod ffisegol yn TramShed Tech a Sefydliad Alacrity.  Mae’r Hyb Arloesedd Seiber hefyd yn y broses o ddylunio a gweithredu byrddau profi seiberddiogelwch yn yr adeilad arloesol Sbarc|Spark.  Drwy gydol y rhaglen byddwch hefyd yn cael cymorth gan ein partneriaid yn y diwydiant i sicrhau bod hyfywedd ar gyfer y farchnad yn ystyriaeth flaenllaw wrth ddatblygu.

Digwyddiad briffio

Cynhelir digwyddiad briffio ar-lein ddydd Iau 23 Mawrth am 1400-1500 amser DU. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad briffio, cysylltwch â cyberinnovationhub@caerdydd.ac.uk.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr her hon, anfonwch e-bost at: cyberinnovationhub@caerdydd.ac.uk

Lawrlwythwch PDF: Meini prawf gwerthuso