Grantiau a Chyllid

Mae cyfleoedd ariannu a grantiau amrywiol ar gael yng Nghymru i gefnogi unigolion i gael mynediad at gyrsiau hyfforddi a gwella eu setiau sgiliau.

Mae rhaglen gyllido ReAct Plus yn achubiaeth i unigolion sydd wedi wynebu colli swydd neu ddiweithdra o fewn y 12 mis diwethaf. Wedi’i weinyddu gan Cymru’n Gweithio, nod y cynllun hwn yw cefnogi unigolion rhwng 18 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Mae’r cyllid yn talu am gost cyrsiau hyfforddi, gan alluogi’r rhai sy’n eu derbyn i ennill sgiliau newydd a hybu rhagolygon cyflogadwyedd.

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer ReAct Plus

I fod yn gymwys ar gyfer cymorth ReAct+ rhaid i chi fod yn 18+ oed ac yn byw yng Nghymru gyda hawl i fyw a gweithio yn y DU a naill ai:

 • Ar hyn o bryd o dan hysbysiad diswyddo ffurfiol, neu
 • Wedi’ch diswyddo neu’n ddi-waith yn y 12 mis diwethaf, neu
 • Rhwng 18-24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, gallwch archwilio’r cyrsiau hyfforddi amrywiol sydd ar gael a gwneud cais am gyllid drwy raglen ReAct Plus. Mae’n bosibl y gallwch gael cyllid ReAct+ i helpu i dalu costau ein cyrsiau hyfforddi.

Darganfod mwy...

Mae menter Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn cynnig cyfle unigryw i unigolion sy’n byw yng Nghymru sy’n dymuno dilyn cyrsiau rhan-amser tra’n cydbwyso cyfrifoldebau presennol. Nod y rhaglen yw hwyluso trawsnewidiadau gyrfa a galluogi unigolion i ennill cymwysterau gwerthfawr mewn sectorau blaenoriaeth.

Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer PLA

 • Yn byw yng Nghymru
 • Awydd i ennill sgiliau a chymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth
 • 19 oed neu’n hŷn

Yn ogystal, rhaid i ymgeiswyr fodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 • Cyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig), yn ennill llai na’r incwm canolrifol
 • Gweithio ar gontract dim oriau
 • Wedi’i gyflogi fel staff asiantaeth
 • Mewn perygl o golli swydd
 • Troseddwr ar ryddhad diwrnod

Mae colegau ledled Cymru yn cynnig cyrsiau trwy’r PLA, edrychwch ar y rhestr o gyrsiau i weld a all y cwrs ddefnyddio cyllid PLA.

Darganfod mwy...

Mae’r Rhaglen Sgiliau Hyblyg yn fenter ariannu strategol sydd â’r nod o uwchsgilio’r gweithlu yng Nghymru i fodloni gofynion diwydiannau amrywiol. Mae’n targedu datblygiad sgiliau digidol uwch ac yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â bylchau sgiliau mewn sectorau blaenoriaeth, gan gynnwys Digidol, Allforio, Peirianneg a Gweithgynhyrchu, Creadigol, a Thwristiaeth a Lletygarwch.

 

Cymhwysedd a Meysydd a Gefnogir ar gyfer Rhaglen Sgiliau Hyblyg

 

Mae’r rhaglen ariannu wedi’i chynllunio’n bennaf i gynorthwyo busnesau i uwchsgilio eu staff, gan ganolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 

 • Datblygu sgiliau digidol uwch
 • Mynd i’r afael â heriau sgiliau sy’n gysylltiedig ag allforio
 • Pontio bylchau sgiliau yn y Sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu
 • Gwella sgiliau yn y Sector Creadigol
 • Llenwi prinder sgiliau yn y Sector Twristiaeth a Lletygarwch

Gall cyflogwyr ac unigolion sy’n ceisio cyllid ar gyfer rhaglenni hyfforddi yn y meysydd penodol hyn gael mynediad at wybodaeth fanwl am gymhwysedd a gweithdrefnau ymgeisio isod. https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglen-sgiliau-hyblyg

Darganfod mwy...

Ein Cyrsiau

Chwilio Cyrsiau:

Diogelwch Cwmwl

Archwiliwch rôl a mentrau Cloud Security Alliance (CSA), sefydliad blaenllaw sy'n hyrwyddo arferion gorau diogelwch cwmwl.

Hyd:
1 Diwrnod

Gweld Manylion y Cwrs:

Hylendid ac Ymwybyddiaeth Seiber

Delfrydol ar gyfer cyflwyniad i fonitro, cydymffurfio a strategaethau asesu risg yn ogystal â defnyddio rheoli digwyddiadau, ymateb a chynllunio parhad.

Hyd:
1 Diwrnod

Dewiswch eich lefel:

Seiberddiogelwch Trwy Ddyluniad

Mae’r cyrsiau hyn yn canolbwyntio ar reoli risgiau seiberddiogelwch ac yn amlygu pwysigrwydd “cadw’r goleuadau ymlaen”—sicrhau parhad busnes.

Hyd:
2-3 diwrnod (yn dibynnu ar lefel)

Dewiswch eich lefel:

Diogelwch Pwynt Terfyn

Deall bygythiadau i derfyn bwyntiau a gwahanol reolaethau a ddefnyddir i ddiogelu pwyntiau terfyn, bydd y cwrs hwn hefyd yn eich helpu i ddeall sut i drin digwyddiadau.

Hyd:
1 Diwrnod

Gweld Manylion y Cwrs:

Diogelwch Rhwydweithiau

Archwiliwch y cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â rhwydweithio, y bygythiadau a wynebir gan rwydweithiau a rheolaethau a thechnegau diogelwch rhwydwaith sylfaenol.

Hyd:
1-2 diwrnod (yn dibynnu ar lefel)

Dewiswch eich lefel:

Technoleg Weithredol

Trwy labordai rhyngweithiol, dysgwch am amddiffyn yn fanwl, monitro diogelwch, a chydymffurfio â fframweithiau a rheoliadau therapi galwedigaethol.

Hyd:
1-3 diwrnod (yn dibynnu ar lefel)

Dewiswch eich lefel:

Rwy’n gyffrous iawn i weld Hyb Arloesedd Seiber yn cynnig uwchsgilio seiber cryno, gan fod seiber yn faes mor gyffrous a byrlymus i weithio ynddo. Yn ystod fy rhaglen yng Nghaerdydd cefais fy nhrochi mewn dysgu trwy ddull ymarferol, ymarferol wedi caniatáu i mi ddysgu llawer yn gyflymach.

Ar ôl fy astudiaethau, roeddwn i’n teimlo’n hyderus ac yn ei chael hi’n hawdd cofio’r deunydd oherwydd fy mod wedi’i brofi trwy wneud, yn hytrach na darllen. Mae hyn wedi parhau yn fy rôl newydd yn Airbus fel peiriannydd ar eu rhaglen i raddedigion, lle gallaf gymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau datblygu a chynllunio.”

Graduate Engineer at Airbus Esther Pearson Peiriannydd Graddedig yn Airbus

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.