Pam ni?

Mae ein cyrsiau hyfforddi wedi'u teilwra yn darparu ar gyfer eich anghenion seiber penodol ac yn cynnig y cyfle i uwchsgilio'ch tîm gyda'r datblygiadau diweddaraf mewn seiberddiogelwch. Gyda’n datrysiadau hyfforddi wedi’u teilwra, rydym yn darparu dadansoddiad bwlch sgiliau pwrpasol ac yna’n dylunio rhaglenni hyfforddi sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’ch anghenion sgiliau seiber. A'r darn gorau? Fyddan nhw ddim yn costio'r ddaear!

Siaradwch â ni am ddadansoddiad bwlch sgiliau pwrpasol a hyfforddiant ar gyfer eich busnes

Uwchsgilio eich Tîm

Atebion wedi'u Teilwra

Mae ein rhaglenni hyfforddi yn gwbl addasadwy, gan sicrhau bod pob sesiwn yn cyd-fynd yn union â gofynion seiber eich sefydliad. Gyda’r hyblygrwydd i ddewis modiwlau penodol, mae eich tîm yn derbyn hyfforddiant sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’u meysydd arbenigedd ac yn eu grymuso i fynd i’r afael â heriau seiber y byd go iawn yn effeithiol.

Arbenigedd profedig

Mae partneru â ni yn golygu ymddiried yn natblygiad eich tîm i sefydliadau sydd â hanes profedig o ddarparu hyfforddiant ymarferol. Wedi’i gyflwyno ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru – y ddau yn enwog am eu haddysg flaengar mewn seiberddiogelwch, gan ddarparu sylfaen gref ar gyfer twf a llwyddiant eich tîm.

Hyfforddiant Perthnasol ac Ymarferol

Mae ein hyfforddiant pwrpasol yn sicrhau bod eich staff yn cael hyfforddiant perthnasol ac ymarferol i ddiogelu eich asedau hanfodol yn effeithiol. Gan ddysgu oddi wrth y gorau yn y diwydiant, bydd eich staff yn elwa o arbenigedd gweithwyr proffesiynol blaenllaw.

Dysgu Cryno

Mae ein dull hyfforddi cryno yn cynnig ateb sy’n gweddu’n berffaith i’r cyflogwr a’u gweithlu. Trwy gyflwyno gwybodaeth mewn pyliau byr â ffocws, gall gweithwyr ymgysylltu heb gael eu gorlethu. Mae ein hymagwedd hyblyg nid yn unig yn cynyddu cyfraddau cadw ond hefyd yn integreiddio dysgu’n ddi-dor i amserlenni prysur.

Beth mae ein cyfranogwyr yn ei ddweud...

Joe Hamer, Athro Technoleg Ddigidol a Chyfrifiadureg

“Dros y sesiynau hyn rwyf wedi gallu datblygu fy nealltwriaeth ar amrywiaeth o bynciau sy’n seiliedig ar seiber. Rwyf wedi gallu cael profiad ymarferol o godio, gan ddefnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd gwahanol. Mae hyn wedi fy ngalluogi i fynd â sgiliau newydd i mewn i’r ystafell ddosbarth i gefnogi fy nisgyblion i ddysgu a chyfoethogi eu gwersi yn well.”

Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch Rydym ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch.

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn cael eu darparu ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, y ddau wedi’u hachredu gan ACE-CSE (Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch). Gyda hanes profedig o ddarparu hyfforddiant ymarferol, mae’r sefydliadau urddasol hyn ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch.

Mae ein cyrsiau’n cynnig amgylchedd dysgu eithriadol sy’n meithrin sgiliau ymarferol a phrofiad byd go iawn, gan baratoi eich tîm ar gyfer heriau sy’n esblygu’n barhaus yn yr oes ddigidol.

Mae partneriaeth yr Hyb Arloesedd Seiber gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn sicrhau eich sefydliad o hyfforddiant o’r ansawdd uchaf, gyda chefnogaeth etifeddiaeth o ragoriaeth mewn addysg seiber.

Dewch i gwrdd â'n hyfforddwyr

Dysgwch fwy am ein cronfa o hyfforddwyr arbenigol seiberddiogelwch blaengar

Cwrdd â'n Hyfforddwyr

Ein cyrsiau:

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.