Oes gennych chi syniad seiber yr hoffech chi ei roi’n fyw? Ymateb i un o’n heriau

Newyddion

Sbotolau ar…Airbus Cyber Innovation: Arloesi ar gyfer Dyfodol Seiberddiogelwch.

Arloesi ar gyfer Dyfodol Seiberddiogelwch.

rhannwch

Mae Airbus Cyber Innovation ar flaen y gad o ran datblygu ymchwil seiberddiogelwch blaengar mewn amrywiaeth o feysydd.

Wrth wneud hynny, mae wrthi’n mynd i’r afael â bygythiadau digidol heddiw – ac yn paratoi ar gyfer bygythiadau yfory. Mae Airbus Cyber Innovation yn cyfrannu’n weithredol at barhad busnes ac i helpu i ddiogelu pobl, eiddo a gwybodaeth.

Cenhadaeth

Mae cenhadaeth Airbus Cyber Innovation yn ymwneud â monitro a nodi tueddiadau seiber trwy fentrau a phrosiectau ymchwil seiberddiogelwch byd-eang. Gan weithredu ar y cyd ar draws ei bum lleoliad strategol, mae’r timau’n sefydlu perthnasoedd cadarn ag unedau busnes Airbus, gan yrru’r amcanion ymchwil sy’n hanfodol ar gyfer dyfodol seiberddiogelwch.

Cenhadaeth Ddeublyg

  1. Trawsnewid Arbenigedd: Agwedd gyntaf y genhadaeth yw trawsnewid galluoedd seiberddiogelwch sy’n arwain y diwydiant yn arbenigedd o’r radd flaenaf. Mae hyn yn golygu defnyddio’r wybodaeth a geir o gymwysiadau ymarferol i wella dealltwriaeth a galluoedd Airbus Cyber Innovation.
  2. Datblygu Technoleg: Yr ail agwedd yw datblygu’r dechnoleg sydd ei hangen i fynd i’r afael â materion seiberddiogelwch sy’n dod i’r amlwg. Mae Airbus Cyber Innovation yn canolbwyntio ar aros ar y blaen trwy gymryd rhan weithredol mewn blaenoriaethau ymchwil sy’n siapio dyfodol seiberddiogelwch.

Blaenoriaethau Ymchwil Allweddol

Mae Airbus Cyber Innovation yn ganolfan ragoriaeth, sydd wedi’i lleoli yng nghyfleuster Airbus yng Nghasnewydd. Mae’n gartref i fentrau ymchwil sy’n deori a chyflymu syniadau newydd, ac unedau ymchwil academaidd sy’n sbarduno’r arloesiad seiberddiogelwch diweddaraf. Mae Airbus Cyber Innovation wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r heriau mwyaf enbyd yn y dirwedd seiberddiogelwch:

Datblygu’r Genhedlaeth Nesaf o Seiber-amddiffyn, Canfod, ac Ymateb
Mewn tirwedd ddigidol sy’n datblygu’n gyflym, mae Airbus Cyber Innovation yn ymroddedig i ddatblygiadau arloesol ym meysydd amddiffyn, canfod ac ymateb seiber. Y nod yw parhau i fod yn rhagweithiol wrth frwydro yn erbyn bygythiadau seiber a sicrhau gwytnwch systemau a rhwydweithiau Airbus.

Diogelu Rheolaeth Ddiwydiannol a Diogelwch-Systemau Hanfodol
Gan gydnabod cydgysylltiad cynyddol systemau diwydiannol, mae Airbus Cyber Innovation yn rhoi pwyslais cryf ar amddiffyn rheolaeth ddiwydiannol a systemau sy’n hanfodol i ddiogelwch. Mae’r dull rhagweithiol hwn yn hanfodol ar gyfer diogelu seilwaith hanfodol a sicrhau dibynadwyedd gwasanaethau hanfodol.

Deall Ffactorau Dynol mewn Seiberddiogelwch a Mecanweithiau Diogelwch Cwmwl
Mae Airbus Cyber Innovation yn cydnabod pwysigrwydd deall y ffactorau dynol mewn seiberddiogelwch. Trwy ymchwilio i seicoleg ac ymddygiad defnyddwyr, nod y sefydliad yw gwella ymwybyddiaeth o ddiogelwch a datblygu mecanweithiau diogelwch cwmwl effeithiol.

 

Sut beth yw bywyd yn Airbus Cyber Innovation?

Yng nghanol tirwedd ddeinamig ymchwil seiberddiogelwch yn Airbus Cyber Innovation, mae Laura Bishop, Ymchwilydd Seiberddiogelwch Dynol-ganolog, yn llywio bob dydd gyda chyfuniad unigryw o gydweithio, arloesi, ac ymrwymiad i ddeall y ffactor dynol mewn seiberddiogelwch. Mae pobl yn chwarae rhan enfawr yn llwyddiant neu fethiant posibl ymosodiad seiber – fel defnyddiwr terfynol, arbenigwr diogelwch neu hyd yn oed gwrthwynebydd.

Mae Ymchwilydd Seiberddiogelwch Dynol-ganolog yn ymchwilio i wybyddiaeth ddynol ac ymddygiadau canlyniadol mewn perthynas ag ymosodiadau seiber, gan nodi ymyriadau sy’n amddiffyn unigolion a sefydliadau yn well rhag risg. Mae Laura yn ddigon caredig i fynd â ni y tu ôl i’r llenni i rannu diwrnod arferol ym mywyd Ymchwilydd Seiberddiogelwch Dynol-ganolog yn Airbus.

Dechrau’r Diwrnod

“Mae fy niwrnod yn dechrau gyda chofnod cyflym gyda’r tîm arloesi ehangach, gan archwilio heriau newydd a syniadau arloesol. Yn dilyn hyn, rwy’n ymgysylltu â’r tîm ymchwil Seiberddiogelwch Dynol (HCCS) i gynllunio ar gyfer y diwrnod sydd i ddod, gan osod y naws ar gyfer diwrnod i hyrwyddo datrysiadau seiberddiogelwch.

Daw fy more ymlaen gyda chyfarfod tyngedfennol rhwng tîm HCCS a safle masnachol Airbus. Mae’r ffocws ar drafod heriau presennol a heriau’r dyfodol ym maes diogelwch technoleg weithredol (OT), gan archwilio atebion a argymhellir i atgyfnerthu Airbus yn erbyn bygythiadau seiber. Mae gweddill y bore wedi’i neilltuo i gydweithio â phrifysgolion rhyngwladol a sefydliadau allanol i ddrafftio cais am gyllid ymchwil. Y ffocws? Ymchwilio i fyd y cynnydd dynol wrth ganfod ac ymateb i ddigwyddiadau.

Cinio

Yn ystod cinio, rwy’n mwynhau treulio amser gwerthfawr gyda’r tîm, gan feithrin cysylltiadau personol a phroffesiynol. Efallai bod sesiwn ar yr efelychydd hedfan yn ychwanegu ychydig o gyffro i’r egwyl, gan ymgorffori’r ysbryd arloesol y mae Airbus yn ei annog.

Ymrwymiadau Prynhawn

Daw’r prynhawn ymlaen gydag adolygiad manwl o draethawd ymchwil myfyriwr Meistr sy’n gysylltiedig ag Airbus ar olrhain llygaid yn ystod efelychiadau gwe-rwydo. Yn dilyn hynny, gelwir ar fy arbenigedd ar gyfer arddangosiad labordy munud olaf i aelod seneddol, gan bwysleisio arwyddocâd ymchwil ddynol ym maes seiberddiogelwch.

Diwedd y Dydd

Wrth i’m diwrnod ddirwyn i ben, rwy’n sianelu fy egni i ysgrifennu papur ar wendidau dynol ym maes seiberddiogelwch a dulliau o fesur risg. Mae’r ymdrech ymroddedig hon yn amlygu’r rôl ganolog y mae bodau dynol yn ei chwarae yn llwyddiant neu fethiant mesurau seiberddiogelwch.

Mae ymrwymiad Laura i ddeall a mynd i’r afael â’r elfen ddynol mewn seiberddiogelwch yn enghraifft o ymroddiad Airbus Cyber Innovation i aros ar flaen y gad yn y diwydiant.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Mae arloesedd wedi’i wreiddio yn DNA Airbus, ac mae’r cwmni wedi ymrwymo i wthio ffiniau technoleg. Mae Airbus yn annog arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant i archwilio posibiliadau newydd ar gyfer dyfodol hedfan, gan gynnwys cerbydau â chriw a heb griw ar gyfer symudedd trefol a hedfan glanach gyda systemau gyriad hybrid a thrydan. Gan gofleidio oes Industry 4.0, mae Airbus yn rhagweld dyfodol sydd wedi’i siapio gan dechnolegau blaengar a rhagoriaeth wyddonol.

Mae Airbus yn meithrin gweithle cyfeillgar a chynhwysol, gan adlewyrchu amrywiaeth y byd a’r cwsmeriaid y mae’n eu gwasanaethu. Gyda dros 140 o genhedloedd ac 20 o ieithoedd yn cael eu siarad, mae Airbus yn hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau, cydraddoldeb cymdeithasol, a chydweithio rhwng cenedlaethau. Gan gefnogi mentrau’r Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys Egwyddorion Grymuso Merched a Safonau Ymddygiad ar gyfer unigolion LGBTQIA+, mae Airbus yn arddangos ei ymrwymiad trwy Wobr Amrywiaeth GEDC Airbus a’r Grŵp Adnoddau Cydbwysedd i Weithwyr Busnes.

Fel dinesydd byd-eang, mae Airbus wedi ymrwymo i arferion cyfrifol a Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) y Cenhedloedd Unedig. Gan gyfrannu at o leiaf 8 SDG, mae Airbus yn canolbwyntio ar berfformiad amgylcheddol, arferion busnes moesegol, arloesi ar gyfer byd gwell, ac ymdrechion dyngarol trwy Sefydliad Airbus.

Mae gweithgareddau Sefydliad Airbus yn addysgu ac yn ysbrydoli pobl ifanc, gan sicrhau cyflenwad o wyddonwyr a pheirianwyr arloesol. Mae Rhaglen Partneriaid Prifysgol Fyd-eang Airbus a mentrau prentisiaeth yn buddsoddi mewn ymgysylltu â phobl ifanc. Mae Prifysgol Arweinyddiaeth Airbus yn cefnogi datblygiad talent y dyfodol ymhellach.

Cynllunio Gweithlu yn y Dyfodol

Mae Airbus yn canolbwyntio’n fawr ar y dyfodol, yn enwedig mewn perthynas â’r gweithlu a sut y bydd yn addasu i ddeinameg newidiol yn y blynyddoedd i ddod. Fel rhan o hyn, mae’r cwmni’n cyhoeddi Rhagolwg Gweithlu Byd-eang sy’n rhoi data, gwybodaeth a dadansoddiad perthnasol i’r holl weithwyr i ddeall, rhagweld a pharatoi esblygiad cymwyseddau Airbus yn well.

Mae ymrwymiad Airbus Cyber Innovation i wthio ffiniau ymchwil seiberddiogelwch yn adlewyrchu nid yn unig ymroddiad i fynd i’r afael â bygythiadau presennol ond hefyd agwedd flaengar i ragweld a lliniaru heriau sy’n dod i’r amlwg. Gyda phersbectif byd-eang a chenhadaeth sy’n cael ei gyrru gan gydweithredu ac arloesi, mae Airbus Cyber Innovation yn sefyll fel esiampl o arloesi, cynwysoldeb ac arferion busnes cyfrifol.

Darganfod mwy am Airbus

Newyddion Arall

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.