Polisi Preifatrwydd yr Hyb Arloesedd Seiber

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac sy’n cael ei harwain gan Brifysgol Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, Sefydliad Alacrity a TramShed Tech, ac sydd â’r nod o drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn glwstwr seiber blaenllaw yn y DU erbyn 2030.  Mae ganddo ddangosyddion perfformiad allweddol lefel uchel i greu o leiaf 25 o gwmnïau seiber newydd a hyfforddi o leiaf 1,500 o bobl mewn sgiliau seiber.

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn rhan o Brifysgol Caerdydd – elusen gofrestredig rhif 1136855. Prifysgol Caerdydd yw rheolydd data eich gwybodaeth o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Prifysgol Caerdydd
Caerdydd
Cymru
CF10 3AT
Y DU

Ein hysbysiadau preifatrwydd

I’ch helpu chi i ddeall sut y caiff eich data personol ei brosesu, yn ei hysbysiadau diogelu data mae’r Hyb Arloesedd Seiber wedi egluro pa wybodaeth mae’n ei dal, pam fod ei hangen, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu, ac i bwy y gellir trosglwyddo’r data hwnnw. Gallwch weld hefyd sut caiff eich gwybodaeth ei sicrhau ac am ba mor hir y caiff ei chadw.

Polisi preifatrwydd

Natur data personol

Pan fyddwch yn ymateb i un o’n heriau, y categorïau o ddata personol y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwasanaeth hwn yw fel a ganlyn:

 • Enw’r sawl sy’n gwneud y cais
 • Cyfeiriad e-bost y sawl sy’n gwneud y cais

Pan fyddwch yn ymuno â’n rhestr bostio, dyma’r categorïau o ran data personol y byddwn yn eu defnyddio:

 • Enw cyntaf a chyfenw
 • Cyfeiriad e-bost

Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon?

Rydym yn casglu data am unigolion am y prif resymau canlynol:

 • At ddibenion monitro, sy’n ein galluogi i wneud y canlynol:
  • cyflawni gofynion adrodd allanol gorfodol i’n cyllidwyr (Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd) yn unol â’r angen i gydymffurfio â thelerau ac amodau cyllid grant
  • rhoi darlun clir o’r gweithgareddau rydym yn eu cynnal a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
  • sicrhau ein bod yn cyrraedd y rheini a allai elwa fwyaf ar weithgareddau’r Hyb Arloesedd Seiber
 • Gallu gweithredu’r rhaglen her a sicrhau ein bod yn gallu cysylltu â’r rhai sydd wedi ymateb i her
 • Anfon gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol am weithgareddau sydd ar y gweill, yn ogystal â deunydd marchnata

Beth yw’r sail gyfreithiol o ran prosesu’r data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r data a gasglwn yw cyflawni contract.

Mae annog ymwybyddiaeth ehangach o seiberddiogelwch a’r cyfle i gymryd rhan mewn heriau ac i elwa ar hyfforddiant sgiliau ar gyfer unigolion a chwmnïau yn rhan allweddol o genhadaeth yr Hyb Arloesedd Seiber. Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn prosesu data personol yn ôl yr angen er mwyn iddi gyflawni tasg er budd y cyhoedd ac at ddibenion ei swyddogaethau swyddogol.

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol i brosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebu marchnata.

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata plant 16 oed neu’n iau sydd mewn addysg orfodol o hyd heb gydsyniad penodol gan riant/gwarcheidwad.

Sut bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn prosesu’r data?

 1. Bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i roi gwybodaeth i chi am yr Hyb Arloesedd Seiber ac i anfon deunyddiau marchnata atoch am y cyfleoedd sydd ar gael pan fyddwch wedi dewis i dderbyn gohebiaeth o’r fath.
 2. Gall tîm yr Hyb Arloesedd Seiber ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu cronfa ddata o ddatganiadau o ddiddordeb i dderbyn gwybodaeth am heriau’r Hyb Arloesedd Seiber, y rhaglen sgiliau a gweithgareddau eraill yr Hyb Arloesedd Seiber, a bydd hon yn cael ei storio ar weinydd prifysgol diogel. Cyfyngir ar y gallu i gyrchu’r wybodaeth hon i aelodau o staff yr Hyb Arloesedd Seiber a Phrifysgol Caerdydd a thrydydd partïon sy’n darparu gweithgareddau dan gontract.
 3. Mae gwybodaeth yn cael ei gwirio’n weledol a’i throsglwyddo o’r ffurflenni ar-lein i’r gronfa ddata ddiogel ar-lein.
 4. At ddibenion monitro ac ymchwil, gall data gorfodol gael ei brosesu gan drydydd parti o dan gontract i’r brifysgol er mwyn gallu olrhain ymgysylltiad â gweithgareddau’r Hyb Arloesedd Seiber yn y tymor hir.
 5. Mae’r holl adrodd mewnol ac allanol yn defnyddio’r data a gasglwyd mewn modd cyfanredol, sy’n golygu mai dim ond cyfansymiau sy’n cael eu dangos. Felly, nid yw data unigolyn byth yn cael ei ddatgelu mewn adroddiad.

Am faint o amser y bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn cadw’r wybodaeth?

Byddwn ni’n cadw’r data a gasglwn yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru am o leiaf 12 mlynedd o ddiwedd cyfnod cyllido 2024 a byddwn yn dinistrio data personol cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddyd i ni wneud hynny.

I grynhoi: caiff copïau papur o wybodaeth eu cadw am flwyddyn academaidd gyflawn ar ôl i’r gweithgaredd gael ei gynnal. Er enghraifft, yn achos digwyddiad a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2014, byddai’r ffurflenni’n cael eu hadolygu a’u dileu am byth ar 31 Awst 2016.

Mae cofnodion electronig yn cael eu cadw ar gronfa ddata ddiogel ar-lein am gyfnod o 12 mlynedd ar ôl digwyddiad, a chaiff data ei adolygu’n flynyddol ar 31 Awst.

Bydd data sy’n cael ei rannu/cysylltu â thrydydd partïon at ddibenion ymchwil yn aros yng nghronfeydd data’r trydydd partïon am oes eu prosiectau, gan na fydd modd bellach adnabod unigolion.

 phwy y caiff eich data personol ei rannu y tu allan i’r Hyb Arloesedd Seiber?

Os ydych wedi nodi eich bod yn cydsynio i dderbyn deunydd marchnata, bydd data personol hefyd yn cael ei rannu gyda BIC Innovation, cwmni marchnata a fydd yn cefnogi sefydlu gwefan yr Hyb Arloesedd Seiber ac a all anfon cyfathrebiadau marchnata ar ran yr Hyb Arloesedd Seiber.

Mae’n bosibl y caiff data personol ei rannu â phartneriaid perthnasol yr Hyb Arloesedd Seiber er mwyn hwyluso eich ymateb i un o’n heriau neu eich ymholiad am y rhaglen sgiliau.

Bydd data ystadegol a dienw hefyd yn cael ei rannu â’r canlynol:

 • Llywodraeth Cymru
 • Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
 • Sefydliadau partner yr Hyb Arloesedd Seiber

A yw data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE)?

Cedwir data personol (enw, cyfeiriad e-bost) gan BIC Innovation. Bydd Mailchimp yn prosesu ac yn cadw data o fewn yr UE a gall Google drosglwyddo’ch data y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Dolenni i wefannau allanol

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd ac arferion gwefannau eraill hyd yn oed os ydych yn eu cyrchu gan ddefnyddio dolenni o’n gwefannau ac rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisi pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Yn ogystal, os gwnaethoch gysylltu â’n gwefannau o wefan trydydd parti, ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd ac arferion perchnogion neu weithredwyr y safle trydydd parti hwnnw ac rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisi’r wefan trydydd parti honno ac yn cysylltu â’i pherchennog neu weithredwr os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau.

Pa rai yw fy hawliau?

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae gennych hawliau ynghylch eich data personol. Hwyrach y bydd hyn yn cynnwys: peidio â chaniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu, cyrchu eich gwybodaeth bersonol, ei chywiro, ei dileu, cyfyngu arni a’i throsglwyddo. I gael rhagor o wybodaeth, gweler https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/your-data-protection-rights

Cysylltwch ag inforequest@caerdydd.ac.uk i wneud y cais.

Diogelwch data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn golygu bod yn rhaid i’r Hyb Arloesedd Seiber gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i sicrhau na fydd yn cael ei gyrchu a’i ddatgelu mewn ffordd anawdurdodedig. Dim ond staff y mae’n rhaid iddynt gyrchu rhannau perthnasol o’ch data fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny. Defnyddir cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol electronig, a bydd ffeiliau papur yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad atynt.

Mae’n bosibl y bydd sefydliad sydd dan gontract at y diben hwnnw yn gwneud rhywfaint o brosesu data ar ran yr Hyb Arloesedd Seiber. Byddai sefydliadau sy’n prosesu data personol ar ran yr Hyb Arloesedd Seiber yn rhwym i gytundeb prosesu data a fydd yn amlinellu eu hymrwymiad i brosesu data personol yn unol â’r holl ddeddfwriaeth ynghylch diogelu data.

Eich derbyniad o’r polisi hwn

Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi’n cydsynio i’r Hyb Arloesedd Seiber gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â’n polisi preifatrwydd. Os nad ydych yn cytuno â’r polisi hwn, peidiwch â defnyddio ein gwefannau.

Sut rydw i’n cwyno?

Os ydych yn anfodlon ar y modd y proseswyd eich data personol, gallwch gysylltu yn y lle cyntaf â:

Swyddog Diogelu Data ILEP Ltd
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

E-bost: inforequest@caerdydd.ac.uk

Os byddwch yn anfodlon o hyd, mae gennych yr hawl i wneud cais am benderfyniad yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Sir Gaer
SK9 5AF
www.ico.org.uk

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.