Ein Hyfforddwyr Sgiliau

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn cael eu darparu ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, y ddau wedi’u hachredu gan ACE-CSE (Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch). Gyda hanes profedig o ddarparu hyfforddiant ymarferol, mae'r sefydliadau urddasol hyn ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch.

Dysgwch fwy am ein hyfforddwyr sgiliau isod.

Uwch Hyfforddwr Sgiliau Awais Muhammed

Mae gan Awais dros saith mlynedd o brofiad yn y diwydiant yn gweithio ar draws ystod eang o barthau Seiberddiogelwch. Yn raddedig MSc o Brifysgol De Cymru, mae’n arwain y tîm o hyfforddwyr sgiliau yn yr Hyb Arloesedd Seiber i gyflwyno cyrsiau a grëwyd mewn partneriaeth â diwydiant ac sy’n targedu’r heriau penodol a wynebir gan gwmnïau Seiber yn Ne Cymru ac ar draws y gymuned dechnoleg ehangach. Mae ganddo brofiad uniongyrchol o drin digwyddiadau, asesu bregusrwydd, profi treiddiad, a datblygu llawlyfrau mewn amgylchedd masnachol cyflym, cyfaint uchel. Mae hefyd yn hyddysg mewn trefnu gweinyddiaeth Windows a monitro seilweithiau rhwydwaith cymhleth. Mae’n defnyddio’r wybodaeth hon i greu cynnwys sy’n galluogi ein dysgwyr i weld sut y gall y sgiliau y maent yn eu dysgu gael effaith yn y byd go iawn, a chymryd rhan weithredol yn y dysgu.

Hyfforddwr Sgiliau Ashish Nair

Mae Ashish wedi graddio o raglen Meistr Seiberddiogelwch Prifysgol Caerdydd gyda dros wyth mlynedd o brofiad yn y diwydiant mewn rheoli risg a dadansoddeg. Mae ganddo wybodaeth a phrofiad arbenigol gyda pharhad busnes, strategaeth TG a Seiber, a gweithredu systemau diogelwch. Daw Ashish â’r cymysgedd unigryw hwn o sgiliau a phrofiad i ddyluniad cyrsiau sy’n galluogi’r dysgwr i gymhwyso’r sgiliau a addysgir gan ddefnyddio senarios bywyd go iawn ac astudiaethau achos.

Hyfforddwr Sgiliau Iftikhar Ahmad

Mae Iftikhar yn frwd dros feithrin y don nesaf o bencampwyr seiber. Yn raddedig gydag MS mewn Seiberddiogelwch Prifysgol De Cymru, mae’n creu cyrsiau diddorol, gan gydlynu â diwydiant proffil uchel a phartneriaid academaidd i wella parodrwydd seiber ei ddysgwyr. Mae Iftikhar yn arbenigo mewn trefnu swyddogaethau llywodraethu seiberddiogelwch gyda dull sy’n canolbwyntio ar risg a mentrau datblygu symudol dan arweiniad sy’n darparu datrysiadau dylanwadol gyda sbrigyn o arloesi. Fel hen ben ar gwmniau cychwynnol, mae’n dod â phersbectif newydd i’r tîm sgiliau, gan sicrhau bod ein cyrsiau’n berthnasol ac yn gyfredol.

Dysgwch fwy am ein cynnig Sgiliau a Hyfforddiant

SGILIAU A HYFFORDDIANT Hyfforddiant ymarferol cryno

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau uwchsgilio ymarferol i bobl ar wahanol gamau yn eu gyrfa. Bydd y cyrsiau’n fyr, sy’n golygu y gellid eu cymryd gyda’r nos, ar benwythnosau a thros gyfnodau byr o amser i gyd-fynd â phatrymau gwaith cyflogwyr ac anghenion yr unigolyn.

Dysgwch fwy am ein cynnig Hyfforddiant a Sgiliau

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.