Datrysiadau arloesol a hyfforddiant sgiliau seiber

Ein nod yw cynyddu nifer y cwmnïau seiberddiogelwch sydd wedi’u hangori yng Nghymru 50% ac uwchsgilio 1500 o bobl â sgiliau technegol ymarferol drwy hyfforddiant byr a fforddiadwy.

Byddwn yn gwneud hyn drwy gysylltu’r dotiau ledled Cymru rhwng cwmnïau mawr sydd angen datrys problemau seiber, y “bobl syniadau” arloesol sy’n gallu datrys y problemau hyn, a’r rhai sydd â’r wybodaeth entrepeneuraidd sut i droi’r atebion yn fusnesau newydd hyfyw.

Beth ydyn ni'n ei gynnig?

Ar gyfer Busnesau

A oes gennych chi broblem seiberddiogelwch yn eich sefydliad na allwch chi ddod o hyd i'r dechnoleg neu'r broses gywir i'w datrys? Neu a ydych chi angen pobl â sgiliau seiber i sicrhau bod eich sefydliad yn ddiogel? Gallwn ni helpu.

Ar gyfer Entrepreneuriaid

Oes gennych chi syniad yr ydych am ei farchnata, neu a ydych chi'n llawn egni a brwdfrydedd dros ddatrys problemau seiberddiogelwch? Rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Ar gyfer Seiberwyr y Dyfodol

Ydych chi am gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa seiber? Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi fforddiadwy, byr, o gyflwyniadau i seiberddiogelwch hyd at uwchsgilio ymarferol mewn gwahanol feysydd technoleg. Rydym hefyd yn cynnig diwrnodau blasu seiber. Dewch i wrando, beth sydd ganddoch chi i’w golli?

Rhaglenni entrepreneuriaeth ac adeiladu menter sydd wedi'u rhoi ar brawf a'u cymhwyso yn y byd go iawn Rhaglen Adeiladu Menter

Un o’n hamcanion yw creu mwy o gwmnïau seiber twf uchel. Gan weithio’n agos gyda’n partneriaid diwydiannol, y rhaglen adeiladu menter yw ein prif ffordd o gyflawni’r amcan hwnnw.

Mae Sefydliad Alacrity wedi sefydlu rhaglenni entrepreneuriaeth ac adeiladu menter, sy’n darparu hyfforddiant busnes ymarferol, sgiliau meddalwedd a mentora i raddedigion fel y gallant ddatblygu fel entrepreneuriaid a lansio eu cwmnïau technoleg eu hunain. Mae ganddynt rwydwaith eithriadol o 100+ o fentoriaid profiadol, yn dod o amrywiaeth o fusnesau. Mae’r mentoriaid hyn, y mae llawer ohonynt yn arweinwyr yn eu sectorau, yn rhoi o’u hamser i rannu eu gwybodaeth a’u profiad arbenigol.

Mae Tramshed Tech yn fan cydweithio blaenllaw a chymuned gychwynnol yn y rhanbarth, gyda chwmnïau seiberddiogelwch ar safleoedd ac ymrwymiad i dyfu menter sy’n cael ei gyrru gan dechnoleg a seiber-fentrau.

"Fel buddsoddwr nid dim ond chwilio am syniadau mawr posibl yr ydym, rydym yn chwilio am syniadau sydd â photensial masnachol clir a sylweddol. Rydym yn ceisio tîm cytbwys ac nid yw hyn yn hawdd i'w gyflawni gydag arbenigedd parth yn unig.

Mae’r Hyb Arloesedd Seiber yn cyfuno arbenigedd parth mewn seiberddiogelwch â thîm masnachol sy’n rhannu ecwiti’n gyfartal fel cyd-sylfaenwyr, ac sy’n cael eu cefnogi gan raglen adeiladu menter sydd wedi’i phrofi ac sy’n gyffrous iawn i ni gan ei bod yn rhoi hwb i’r tebygolrwydd y byddwn yn gweld mwy o'r hyn yr ydym yn edrych i fuddsoddi ynddo."

Carl Griffiths
Rheolwr Cronfa, Banc Datblygu Cymru

Rydym ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch. Sgiliau a Hyfforddiant

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn cael eu darparu ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru, y ddau wedi’u hachredu gan ACE-CSE (Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch). Gyda hanes profedig o ddarparu hyfforddiant ymarferol, mae’r sefydliadau urddasol hyn ar flaen y gad o ran darparu addysg flaengar ym maes seiberddiogelwch.

Mae ein cyrsiau’n cynnig amgylchedd dysgu eithriadol sy’n meithrin sgiliau ymarferol a phrofiad byd go iawn, gan eich paratoi ar gyfer heriau sy’n esblygu’n barhaus yn yr oes ddigidol.

P’un ai ydych chi’n frwd dros seiberddiogelwch ac yn dymuno cychwyn ar eich taith neu’n weithiwr proffesiynol sy’n ceisio datblygu’ch arbenigedd, ein cyrsiau yw’r cyrchfannau delfrydol i ddatgloi eich potensial a rhagori yn y diwydiant deinamig a hanfodol hwn.

Cwrdd â'r Hyfforddwyr

Darganfyddwch fwy am ein cronfa o hyfforddwyr arbenigol Seiberddiogelwch blaengar

Hyfforddwyr

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y tueddiadau a’r technolegau seiberddiogelwch diweddaraf trwy ymuno â chylchlythyr y Cyber Innovation Hub heddiw.

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan: polisi preifatrwydd We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.